Tarbija 14-päevane taganemisõigus

Tarbijast Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda sidevahendi abil sõlmitud tehingust (E-poe tellimus, e-kirjaga kinnitatud tellimus, telefoni teel kinnitatud tellimus, jne.) ja väljaspool Progear äriruume sõlmitud tehingust (tarbijast Ostja tellimused kohtumisel Progeariga väljaspool Progeari äriruume) 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil tarbijast Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse tähtajast on kinnipeetud, kui tarbijast Ostja esitab taganemisavalduse ennem 14 päeva möödumist.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb tarbijast Ostjal teavitada Progeari oma tehingust taganemise otsusest ühemõttelise kirjaliku avaldusega, esitades avalduse müügisalongis või e-kirja teel. Kõige mugavam viis tehingust taganemise avalduse esitamiseks on läbi Progeari veebilehe taganemisavalduse vormi (taganemisavalduse kasutamine ei ole kohustuslik).

 • Progear OÜ, (avatud tööpäevadel kell E - R: 10:00 - 18:00 va. riigipühad).
 • E-post: progear@progear.ee
 • Telefoni nr.: +372 6728 280
 • Tehingust taganemise avaldus: https://www.progear.ee/tehingust-taganemise-avaldus/ Käesolev taganemisõiguse kord ei kehti Ostja ja Progeari vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus viidatud korras.

Ostjal ei ole taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:

 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Ostja on ümbrise avanud;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on sellise toote üleandmine, mis sisaldab unikaalset koodi audiosalvestise ja/või videosalvestise ja/või arvutitarkvara allalaadimise autoriseerimiseks ja/või juurdepääsu mõnele tasulisele veebikeskkonnale;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, pärast pakendi avamist. (näiteks kõrvasisesed kõrvaklapid, kõrvamonitorid jms);
 • Lepingute puhul, mille esemeks olev toode on valmistatud eritellimusel, arvestades Ostja isiklikke vajadusi ja/või valmistatud Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart kui sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

Lepingust taganemise tagajärjed:

 • Lepingust taganemisel tagastab Progear tarbijast Ostjale kõik viimaselt saadud lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb kõige soodsamast Progear pakutavast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Progear saab teada Ostja otsusest lepingust taganeda.
 • Progear teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida tarbijast Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui tarbijast Ostja on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne tagasimaksega teenustasusid ega muud kulu.
 • Tarbijast Ostja peab kauba Progearile tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14-päeva möödumisel päevast, mil tarbijast Ostja teatas Progeari lepingust taganemisest. Lepingu esemeks olev kaup tuleb Progearile tagastada originaalpakendis (pakend võib olla avamis tunnustega, kuid mitte rikutud ja sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab lepingu esemeks oleva kauba enne 14-päevase tähtaja möödumist või tõendab, et on kauba eelnimetatud perioodi jooksul üle andnud Kauba vedajale. Juhul, kui tarbijast Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemise avalduse esitamise päevast ja ei tõenda, et kaup on üle antud Kauba vedajale, võib Progear taganemise avalduse rahuldamata jätta.

Progearil on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Progear on lepingu esemeks oleva kauba oma valdusesse saanud või Ostja on esitanud Progearile tõendid, et kaup on üle antud Kauba vedajale, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Tagastamisele kuuluva asja väärtuse vähenemise korral vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui Ostja on asja kasutanud muul viisil, kui on tarvis asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu see on tavapäraselt võimalik müügisalongis. Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Progearil õigus tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Progearil õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas. Progearil on õigus esitada Ostjale asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.


Lisainfot saate pärida tööpäeviti: 10:00 - 18:00, telefonil +372 6728 280 või e-posti aadressil: progear@progear.ee